Informace pro knihovny

Výkon regionální funkce je financován z rozpočtu Libereckého kraje

Důležité informace jak pro profesionální, tak neprofesionální knihovníky:

Informace pro knihovny: legislativa, standardy, odborné činnosti, oborové báze, vzdělávání, statistika, adresáře, e-konference, programy podpory, spolky a sdružení, Knihovnický institut, soutěže a ceny

Ústřední knihovnická rada ČR: poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

SKIP: informace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky 

SKIP Liberecký region: informace SKIPu z Libereckého kraje 

Literatura a knihovny: informace Ministerstva kultury České republiky

VISK: programy na podporu veřejných informačních služeb knihoven

KVK: informace z Krajské vědecké knihovny Liberec

... další zajímavé odkazy

* * *

Knihovnické minimum pro neprofesionální knihovny Jablonecka ( metodický materiál regionálního oddělení ku pomoci a inspiraci v PDF) 

Knihovnické minimum pro neprofesionální knihovny Jablonecka ( varianta Adobe Flash ) 

Studijní pomůcky pro knihovníky

* * *

Regionální oddělení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. je na základě smlouvy s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec pověřena výkonem regionální funkce na Jablonecku, a to v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR ze dne 12.01.2005 a s Koncepcí zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji. Základními oblastmi poskytovaných služeb jsou:

Bližší informace: vedoucí oddělení Bc. Petr Hejhal, Liana Dvořáčková: tel.č.: 484 846 356, region@knihovna.mestojablonec.cz

* * *

2017

Plán revizí knihovního fondu: Huť, Lhotka, Lučany, Stanový, Rychnov.

2016

Výkon regionální funkce knihovny v roce 2016 je financován z rozpočtu Libereckého kraje.

Plán revizí knihovního fondu: Albrechtice, Bratříkov, Jílové, Líšný, Maršovice, Vlastiboř, Zlatá Olešnice

Nová knihovna na Rádle

Ve středu 20. dubna byla na Rádle za přítomnosti starosty a zastupitelů obce, zástupců Městské knihovny Jablonec nad Nisou, členek turistického oddílu Rádelské šlapky a rádelské veřejnosti slavnostně znovuotevřena obecní knihovna. Stalo se tak po více než roce, kdy byla knihovna obsluhující obec o 790 obyvatelích uzavřena z důvodu stavebních prací na budově obecního úřadu. Knihovna získala své nové místo v rekonstruovaném přízemí budovy, kde byla dříve obecní klubovna, a její plocha se tím, oproti původnímu umístění v patře, rozrostla o 23 čtverečních metrů. Knihovna se dočkala i obměny části regálů a s postupem dalších prací na budově a jejím bezprostředním okolí se počítá i se zcela bezbariérovým přístupem.

Obecní knihovna RádloObecní knihovna Rádlo
Obecní knihovna RádloObecní knihovna Rádlo