Knihovní řád

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

 I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

 1. Tento knihovní řád je vydáván v souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. a podle § 4, odst. 7 zákona č.257/2001 Sb. (dále jen KZ).
 2. Podle § 4, odst. 6 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.
 3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  • vyhláška Ministerstva kultury č.88/2002 Sb., k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,
  • zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.216/2006 Sb.,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní. Jejím úkolem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to: výpůjční služby: prezenční (půjčování na místě samém), absenční (půjčování mimo budovu), meziknihovní služby, reprografické a jiné kopírovací služby, informační služby, konzultační služby, propagační služby.
 2. Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 KZ bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písmena a) až c) KZ, respektive odst. 3 a 4 tamtéž.
 3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené směrnicí č. 1, která je přílohou knihovního řádu.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele a ochrana osobních údajů

 1. Pokud chce uživatel využívat služeb knihovny v plném rozsahu, musí se zaregistrovat. Registrace se uskuteční vydáním průkazu na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.
 2. Ve smyslu nařízení EU 2016/679  je knihovna správcem osobních údajů a při jejich zpracování postupuje podle nařízení EU a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Za účelem správy knihovního systému i katalogu mají na základě smlouvy přístup k osobním údajům poskytovatelé servisních služeb.
 3. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje podle platných dokladů. 
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou: plnění smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb, zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb, evidence registrovaných uživatelů, ochrana majetku a knihovních fondů.
 5. K registraci knihovna vyžaduje následující údaje uživatele: příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození; další nepovinné údaje: kontaktní adresy a další možná spojení (telefonní číslo nebo e-mail); příjmení, jméno, trvalé bydliště a další nepovinné údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba mladší 15 let.
 6. Knihovna dále o uživateli vede údaje: rezervace knihovních dokumentů, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, právní údaje a poznámky vztahující se k porušení řádu, údaje účetní o finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, slevová kategorie, evidence již realizovaných výpůjček pro službu čtenářského konta.
 7. Knihovna je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.
 8. Uživatel je povinen ohlásit změnu údajů potřebných k registraci čtenáře.
 9. Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce uchovává knihovna na originálech a kopiích písemností, kterými jsou přihláška čtenáře, změnové formuláře, účetní a právní doklady.
 10. Písemnosti jsou uchovávány na místech určených pro zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
 11. Osobní údaje uchovává knihovna v počítačových databázích. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
 12. Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.
 13. Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku.
 14. Osobní údaje likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.
 15. Osobní údaje čtenáře likviduje knihovna i bez jeho žádosti, a to během tří měsíců následujících po dvou letech od konce registračního období. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh. 
 16. Účetní údaje knihovna uchovává po dobu 10 let.
 17. Knihovna nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.
 18. Osobní údaje zástupce či ručitele čtenáře likviduje knihovna, jakmile pominul důvod pro zastupování.
 19. Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon 17 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy.
 20. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v knihovním systému jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.
 21. Čtenáři na jeho žádost poskytne knihovna kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. Knihovna poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.
 22. Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že knihovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, knihovna odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Žádost je třeba podat písemně řediteli knihovny.
 23. Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na ředitele knihovny nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny.
 2. Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, pořádek a čistotu, chránit vybavení knihovny i knihovní fond a předcházet případným škodám.
 3. Uživatelé jsou povinni respektovat zásady slušného chování, chovat se ohleduplně k ostatním, neobtěžovat a neohrožovat ostatní návštěvníky, diskrétně užívat mobilního telefonu, dodržovat zákaz kouření, dbát pokynů zaměstnanců knihovny. Za obtěžování mohou být považovány také tyto skutečnosti: hlasité projevy (např. i chrápání), zápach nebo pohyb po knihovně v extrémně špinavém oblečení.
 4. Není dovoleno v prostorách knihovny kouřit, konzumovat tekutiny, potraviny, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky. Vstup se zvířaty do knihovny není povolen.
 5. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek a těm, kteří nevyužívají prostory knihovny v souladu s jejich určením.
 6. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být vyzván, aby opustil budovu, popř. při opakovaných konfliktech může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 7. Platby mezi uživateli a knihovnou jsou hrazeny v hotovosti, lze i bezhotovostním bankovním převodem, ke kterému bližší informace poskytnou jednotlivá oddělení.
 8. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
 2. Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně, instalovat aplikace stažené z internetu, popř. nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory. 
 4. Uživatel může kopírovat na vlastní vyměnitelná média informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo internetu v souladu s právními předpisy.
 5. Uživatel nesmí: a) pokusit se žádnými prostředky získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě; b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, chod a výkonnost sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě) ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry apod.
 7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické nebo softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 8. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací  může být trestné.
 10. Knihovna nenese odpovědnost za případné škody na HW uživatelů ani za ztrátu jejich dat při využívání výpočetní techniky knihovny.

Čl. 7 Přístup na internet a pokyny pro využívání wi-fi

 1. Přístup na internet je poskytován v multimediálním oddělení dle čl. 16, ke studijním účelům ve studovně dle čl. 15 odst. 5, pro registrované uživatele do 15 let na oddělení pro děti a mládež.
 2. Internetové stanice v oddělení pro dospělé, pro děti a mládež a na pobočkách jsou určeny především pro vyhledávání v katalogu, ke studijním účelům a pro vyhledávání v databázích, v elektronických informačních zdrojích. Uživatelé smí používat stanice těchto oddělení jen s vědomím pracovníků knihovny.
 3. Bezdrátová síť wi-fi funguje na hardwaru splňujícím normu IEEE 802.11b/g/n. Pro připojení do sítě proto musí být mobilní zařízení uživatele (přenosný počítač, PDA apod.) vybaveno odpovídající kartou kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n. Knihovna tato zařízení neposkytuje ani neprovádí konfiguraci vlastních zařízení uživatelů, a to ani na vyžádání.
 4. Wi-Fi síť je označena SSID názvem "Knihovna". Sítě s jinými názvy nejsou určeny pro tuto službu nebo ani nejsou provozovány knihovnou. Zařízení obdrží IP adresu automaticky prostřednictvím DHCP serveru (v nastavení protokolu TCP/IP musí být zvolena automatická konfigurace). Síť používá zabezpečení WPA2-PSK se šifrováním AES. Aktuální heslo sděluje obsluha studovny a multimediálního oddělení na požádání.
 5. Uživatelé nepřipojují svá zařízení do elektrické sítě knihovny.
 6. Na přístup k bezdrátovému připojení neexistuje právní nárok a knihovna neodpovídá za kvalitu či výpadek spojení, případné škody vzniklé chybným nastavením zařízení ani za informace, které uživatelé vyhledají, stáhnou či odešlou prostřednictvím svých mobilních zařízení.
 7. Uživatelé při práci na internetu respektují knihovní řád, morální normy a platné právní předpisy ČR a EU (viz čl.6 odst. 8 a 9).
 8. Děti mladší 12 let mohou služby bezdrátového připojení v knihovně využívat pouze v doprovodu rodičů či zákonných zástupců.

Čl. 8 Podmínky užití šatních skříněk v hlavní budově knihovny

 1. Při příchodu do hlavní budovy knihovny má návštěvník možnost odložit si a uschovat si své věci do šatní skříňky v přízemí. Uzamknout skříňku lze pouze za vratnou protihodnotu v podobě mince 10 Kč. Po uzamčení skříňky odpovídá návštěvník za klíče.
 2. V případě ztráty klíče, popř. za poškození zámku užitím protihodnoty v jiné podobě než mince 10 Kč, je návštěvník povinen knihovně uhradit manipulační poplatek 100,- Kč a náklady spojené s výrobou a výměnou nového zámku a klíčů, popř. dvířek.
 3. Při odchodu je návštěvník povinen šatní skříňku uvolnit pro další uživatele knihovny. Pokud tak neučiní, bude skříňka do druhého dne protokolárně otevřena a její obsah uložen na oddělení ostatních služeb. Uschované věci budou uživateli vydány po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč, a to nejdéle do 1 měsíce od uložení. Po této lhůtě si knihovna vyhrazuje právo věci zlikvidovat.
 4. Šatní skříňky neslouží k uschování cenných a hodnotných věcí a za odložené věci nenese knihovna odpovědnost.

III. Výpůjční řád

Čl. 9 Způsoby půjčování

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a dále  z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 4 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů.

Čl. 10 Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.
 2. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou těch: a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny, c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), d) které by byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 11 Postupy při půjčování

 1. Po registraci uživatele a zaplacení poplatku obdrží čtenář průkaz. Průkaz se vystavuje na 1/2 roku, popř. 1 rok, jeho platnost je třeba po uplynutí této lhůty obnovit zaplacením registračního poplatku.
 2. Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že je seznámen s knihovním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat.
 3. Čtenář je povinen předkládat při půjčování a vracení knihovních dokumentů čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář nemá právo půjčovat knihovní dokumenty dalším osobám. Za knihovní dokumenty ručí ten, na jehož průkaz byly zapůjčeny.
 4. Každý čtenář se ve vlastním zájmu při půjčování přesvědčí o nezávadnosti dokumentu. Zjištěnou závadu nebo poškození hlásí knihovnici. Neučiní-li tak, odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení.
 5. Čtenář si může půjčit najednou maximálně 10 knih a 10 časopisů.  
 6. Občan, který se nechce trvale stát čtenářem knihovny a má zájem o jednorázovou výpůjčku, si může půjčit maximálně 2 svazky požadovaných dokumentů za jednorázový poplatek dle směrnice číslo 1. I tento čtenář je zaregistrován po předložení osobních dokladů a vztahují se na něho stejné povinnosti jako na ostatní čtenáře. Jednorázovým čtenářům se průkazy nevystavují, nevyřizují žádanky a MVS. Jednorázovou výpůjčku nelze prodloužit.
 7. Čtenář má možnost si prostřednictvím on-line katalogu zamluvit knihu a jiné dokumenty: volné i půjčené formou rezervace. Rezervovat volné dokumenty může  čtenář s platnou registrací v odděleních hlavní budovy, se zadaným e-mailem, a to pouze dokumenty v hlavní budově uložené.
 8. Slovníky, encyklopedie a vzácné publikace a knihy z příruční knihovny se půjčují pouze v prostorách knihovny.
 9. Není-li kniha ve fondu knihovny, má čtenář možnost objednat ji formou meziknihovní výpůjční služby tuzemské (MVS), popř. mezinárodní (MMVS). Tyto jsou realizovány pouze mezi knihovnami a jsou poskytovány registrovaným uživatelům knihovny na základě vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a podle metodických pokynů Národní knihovny ČR. Výpůjční lhůtu takto zapůjčených dokumentů stanovuje individuálně půjčující knihovna, ta také rozhoduje o výši poplatků za případné upomínky. Prodlužování lhůty meziknihovních výpůjček je možné pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem půjčoven.
 10. Vypůjčení knih z fondu knihovny bez příslušné registrace o výpůjčce je pokládáno za zcizení.

Čl. 12 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční doba je stanovena na 1 měsíc, u časopisů na 14 dní, u nosičů CD, DVD na 1 týden a u elektronické čtečky na 31 dní.
 2. Knihovna umožní prodloužení výpůjční lhůty nejvýše 2x, a to jen v  tom případě, není-li knihovní dokument žádán dalším čtenářem. Je-li knihovní dokument žádán / rezervován dalším čtenářem, je lhůta prodloužení zkrácena, popř. není prodloužení umožněno vůbec.
 3. O prodloužení výpůjční lhůty zažádá čtenář prostřednictvím čtenářského konta, e-mailem nebo telefonicky.
 4. Na vyzvání je čtenář povinen žádaný knihovní dokument co nejdříve vrátit. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit i kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky.
 5. Za nedodržení výpůjční lhůty účtuje knihovna poplatky dle směrnice č.1.
 6. Lhůta k vyzvednutí pro vás již připravených rezervovaných dokumentů činí od oznámení 14 dní, u  CD,  DVD  a  elektronické  čtečky 1  týden.
 7. Lhůta k vyzvednutí již pro vás připravených rezervací volných dokumentů činí od oznámení 1 výpůjční den, poté jsou opět uvolněny pro ostatní čtenáře.

Čl. 13 Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil.
 2. Není dovoleno do knih a časopisů vpisovat, poškozovat je vystřihováním, odstraňováním volných příloh apod.
 3. Zničené nebo poškozené publikace je čtenář povinen nahradit stejným výtiskem a zaplatit manipulační poplatek dle směrnice č.1.
 4. Pokud čtenář z různých důvodů nemohl zničenou knihu nahradit stejným výtiskem, je povinen ji zaplatit ve výši její pořizovací ceny a zaplatit manipulační poplatek dle směrnice č.1.
 5. Pokud čtenář ztratí nebo zničí knihu, kterou knihovna nemůže postrádat, je povinen uhradit náklady za zhotovení fotokopie včetně manipulačního poplatku.
 6. Vrací-li čtenář vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala čtenáři potvrzení o vrácení.
 7. Prostřednictvím biblioboxu mohou čtenáři vrátit jen knihovní dokumenty vypůjčené v hlavní budově. Ze čtenářského konta budou odepsány nejpozději následující výpůjční den. Případné poplatky spojené s danou výpůjčkou zůstávají na kontě zaneseny a čtenář je povinen je v knihovně uhradit.
 8. Při vrácení dokumentu čtenář na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 1. Právo půjčovat si knihovní dokumenty má každý registrovaný uživatel (čtenář), který souhlasí s dodržováním tohoto knihovního řádu.
 2. Čtenářem v půjčovně pro dospělé se může stát každý občan, který dosáhl věku 15 let. Výjimečně tu mohou být přihlášeni mladší čtenáři, což podléhá rozhodnutí vedení knihovny.
 3. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném systému.
 4. Pro půjčování knihovních dokumentů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 5. Do vypořádání všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.
 6. Soustavné a úmyslné porušování výpůjčního řádu může mít za následek odnětí práva půjčovat si knihy z knihovny.
 7. Práva čtenářů zanikají odhlášením z knihovny (vrácením průkazu, neobnovením registrace) nebo odnětím průkazu při nedodržování knihovního řádu.

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů čítárny a studovny

 1. Při vstupu do studovny a čítárny se uživatel ohlásí odpovědnému pracovníkovi a svým podpisem do evidenční knihy potvrdí návštěvu i souhlas s dodržováním řádu.
 2. Na vlastní přinesené publikace a tiskoviny je uživatel povinen upozornit. Se všemi požadavky na odbornou literaturu, noviny a další informace se zájemce obrací na pracovníky oddělení. Při odchodu uživatel zapíše do evidenční knihy počet prezenčních výpůjček.
 3. Uživatel má právo užívat v oddělení volně přístupné fondy, příruční knihovnu a vyložené noviny a časopisy. Není však dovoleno hromadit na stole dokumenty ani brát najednou více než jeden vyložený titul časopisu nebo novin, neurčí-li pracovník oddělení jinak. Archivované tiskoviny, které jsou uložené ve skříňkách, jsou přístupné pouze po vyžádání u pracovníka čítárny.
 4. Fond umístěný ve studovně a čítárně je určený pouze k prezenčnímu zapůjčení. Ve výjimečných případech /např. starší čísla časopisů/ je možné zapůjčit krátkodobě mimo knihovnu, ale pouze registrovaným čtenářům.
 5. Ke studijním účelům je uživatelům zdarma umožněn bezdrátový přístup na internet. Při práci na internetu a využívání bezdrátového připojení platí pokyny dle čl. 6 a 7 knihovního řádu o využívání PC, wi-fi a přístupu na internet.
 6. Počítače i kopírka se vypínají v 17,50 hodin!
 7. Uživatelé mohou ve studovně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostor se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.
 8. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa.
 9. Pro využívání služby eDDO je uživatel povinen uzavřít s knihovnou smlouvu o elektronickém dodávání dokumentů koncovému uživateli. Všeobecné podmínky i ceník stanovené Národní knihovnou ČR v platném znění pro tuto službu jsou nedílnou součástí knihovního řádu.

Čl. 16 Práva a povinnosti uživatelů multimediálního oddělení

 1. Věková hranice pro uživatele multimediálního oddělení je 12 let. Děti mladší 12 let mohou navštěvovat oddělení pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.
 2. Pro využívání služeb multimediálního oddělení je nutná registrace. Zájemci, který se nechce stát registrovaným uživatelem a je starším 15 let, lze nabídnout prezenční výpůjčky za jednorázový poplatek a poskytnout bezplatný přístup na internet na dobu 10 minut. Není-li poptávka po této službě ze strany ostatních registrovaných uživatelů, lze tuto časovou dotaci prodloužit o dalších 30 minut za poplatek dle směrnice č.1.
 3. Registrovaní uživatelé starší 12 let si mohou absenčně vypůjčit CD, DVD, a to jen v souladu s licenčními podmínkami.
 4. CD, DVD se půjčují na dobu jednoho týdne a maximálně 3 kusy. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými tituly opatrně, v opačném případě zaplatí sankční poplatky. CD, DVD nevrácené ve výpůjční lhůtě jsou upomínány.
 5. Přístup k internetu je umožněn registrovaným uživatelům městské knihovny s platným čtenářským průkazem, vůči nimž nemá knihovna žádné pohledávky, a to bezplatně a na 1 hodinu. Není-li poptávka po této službě ze strany ostatních registrovaných uživatelů, lze časovou dotaci o dalších 10 minut prodloužit.
 6. Registrovaný uživatel má možnost si předem rezervovat 1 hodinu práce s internetem v každém kalendářním týdnu. Jak  při tomto rezervování, tak před vlastním příchodem k počítači je nutné předložit průkaz ke kontrole. Průkaz je nepřenosný a platí pouze pro osobu, jíž byl vydán.
 7. Uživatel se při práci na PC řídí pokyny pro využívání výpočetní techniky dle čl.6 knihovního řádu.
 8. Registrovaným uživatelům je umožněn bezdrátový přístup na internet. Při práci na internetu a využívání bezdrátového připojení platí pokyny dle čl. 6 a 7 knihovního řádu.
 9. Uživatel je povinen využívat informační prameny v souladu s právními a morálními normami, jinak může být knihovníkem od počítače vykázán.

Čl. 17 Pravidla používání čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu užití v  multimediálním oddělení i k absenčnímu užití. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému.
 2. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé starší 15 let.
 3. Převzetím čtečky uživatel stvrzuje, že zařízení je ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což si ověřil jeho odzkoušením, a zavazuje se je řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno i patřičné příslušenství.
 4. Výpůjční lhůta je 31 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí zpozdné dle směrnice č.1 o poplatcích.
 5. Čtečky se vracejí pouze v multimediálním oddělení knihovny.
 6. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení.
 7. Pokud uživatel čtečku či příslušenství k přístroji poškodí nebo nevrátí, je povinen  zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů s přihlédnutím k výši běžného opotřebení.
 8. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

Čl. 18 Kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000  Sb., autorský zákon.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopii, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 19 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za jeho poškození.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Viz čl. 13 bod 3, 4, 5 tohoto řádu.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu náhrady a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 20 Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení: Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Výše poplatku z prodlení je stanovena na každý dokument zvlášť.
 2. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.
 4. Nehlášená změna adresy: Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, jež musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

Čl. 21 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2951 kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 22 Výjimky z knihovního řádu
Výjimky z knihovní řádu povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 23 Doplňky knihovního řádu
Nedílnou součástí knihovního řádu je v daném platném znění:

Čl. 24 Účinnost knihovního řádu
Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 25. května 2018. Současně pozbývá platnost dosavadní knihovní řád.


Mgr. Zbyněk Duda
ředitel organizace

Vytvořeno 8.11.2005 17:24:15 - aktualizováno 12.2.2021 15:00:03 | přečteno 16316x | Zbynek Duda
load